Cách: Unlock a locked user account: mở khóa cho một user đã bị khóa
alter user bob
account unlock;