Có thể sẽ có một tình huống khi Server sẽ trả về chuỗi JSON cho yêu cầu của bạn. Hàm tiện ích jQuery getJSON() phân tích chuỗi JSON đã trả về và tạo chuỗi kết quả có sẵn cho hàm callback như là tham số đầu tiên để thực hiện các hành động khác xa hơn.

Cú pháp

Cú pháp của phương thức getJSON() trong jQuery là:

[selector].getJSON( URL, [data], [callback] );

Dưới đây là miêu tả chi tiết về các tham số:

 • URL − URL của nguồn Server-Side được kết nối thông qua phương thức GET.

 • data − Một đối tượng mà các thuộc tính của nó cung cấp cặp name/value được sử dụng để xây dựng một chuỗi truy vấn để được nối kết với URL, hoặc một chuỗi truy vấn được định dạng và được mã hóa trước.

 • callback − Một hàm được gọi khi Request hoàn thành. Giá trị dữ liệu kết quả từ phân tích thân phải hồi như là một chuỗi jQuery được truyền như là tham số đầu tiên tới callback này, và trạng thái là thứ hai.

Ví dụ

Bạn xem xét HTML file sau với một đoạn jQuery code nhỏ:

<html>
  <head>
   <title>The jQuery Example</title>
   <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
		
   <script type="text/javascript" language="javascript">
     $(document).ready(function() {
      $("#driver").click(function(event){
        $.getJSON('../result.json', function(jd) {
         $('#stage').html('<p> Name: ' + jd.name + '</p>');
         $('#stage').append('<p>Age : ' + jd.age+ '</p>');
         $('#stage').append('<p> Sex: ' + jd.sex+ '</p>');
        });
      });
     });
   </script>
		
  </head>
	
  <body>
	
   <p>Click on the button to load result.json file −</p>
		
   <div id="stage" style="background-color:#eee;">
     STAGE
   </div>
		
   <input type="button" id="driver" value="Load Data" />
		
  </body>
	
</html>

Ở đây, phương thức tiện ích getJSON() trong jQuery khởi tạo một AJAX Request tới URL file đã xác định là result.json. Sau khi tải file này, tất cả nội dung sẽ được truyền tới hàm callback mà cuối cùng sẽ được đưa đến bên trong phần tử <div> được tag với ID là stage. Giả sử, result.json có nội dung json được định dạng là:

{
"name": "Zara Ali",
"age" : "67",
"sex": "female"
}

Khi bạn click vào nút đã cho, thì khi đó result.json được tải.

Xem thêm