Các phương thức jQuery AJAX
Bạn đã thấy khái niệm của AJAX sử dụng jQuery. Bảng sau liệt kê tất cả phương thức jQuery AJAX mà bạn có thể sử dụng tùy theo yêu cầu của bạn:
STT Phương thức & Miêu tả
1 jQuery.ajax( options )

Tải một trang từ xa bởi sử dụng một HTTP Request

2 jQuery.ajaxSetup( options )

Setup các thiết lập global cho AJAX Request

3 jQuery.get( url, [data], [callback], [type] )

Tải một trang từ xa bởi sử dụng một HTTP GET Request

4 jQuery.getJSON( url, [data], [callback] )

Tải dữ liệu JSON bởi sử dụng một HTTP GET Request

5 jQuery.getScript( url, [callback] )

Tải và thực thi một JavaScript file bởi sử dụng một HTTP GET request.

6 jQuery.post( url, [data], [callback], [type] )

Tải một trang từ xa bởi sử dụng một HTTP POST request.

7 load( url, [data], [callback] )

Tải HTML từ một file từ xa và inject nó vào trong DOM.

8 serialize( )

Sắp xếp theo thứ tự một tập hợp các phần tử input vào trong một chuỗi dữ liệu

9 serializeArray( )

Xếp theo thứ tự tất cả Form và phần tử Form như phương thức .serialize() nhưng trả về một cấu trúc dữ liệu JSON để bạn làm việc với nó.

Bài 14
Chia sẻ Bài 14: d, đ
Câu chuyện Đào giếng
Chia sẻ Tại một khu làng nhỏ, có hai người cùng làm nghề đào giếng. Để công việc thêm thú vị, cả hai người thi đua với nhau: "Chúng ta cá cược đi, ai đào ra nước trước người đó chính là kẻ thắng lợi. Kẻ thất bại phải mời kẻ thắng đến quán rượu tốt nhất vùng này để uống rượu". Họ chọn một khu vực khó đào, để thi đua.