Cách sử dụng Plugins trong jQuery
Để tạo các phương thức của một plugin có sẵn, chúng ta bao plugin file (tương tự như jQuery Library file) vào trong phần tử của tài liệu.

Chúng tôi phải chắc chắn rằng nó xuất hiện sau jQuery file nguồn chính, và trước JavaScript code mà chúng ta custom.

Ví dụ sau chỉ cách để bao jquery.plug-in.js plugin:

<html>
  <head>
   <title>The jQuery Example</title>
   <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>

   <script src="jquery.plug-in.js" type="text/javascript"></script>

   <script src="custom.js" type="text/javascript"></script>

   <script type="text/javascript" language="javascript">
  
     $(document).ready(function() {
      .......your custom code.....
     });
   </script>
		
  </head>
	
  <body>
   .............................
  </body>
	
</html>
Bài 14
Chia sẻ Bài 14: d, đ
Câu chuyện Đào giếng
Chia sẻ Tại một khu làng nhỏ, có hai người cùng làm nghề đào giếng. Để công việc thêm thú vị, cả hai người thi đua với nhau: "Chúng ta cá cược đi, ai đào ra nước trước người đó chính là kẻ thắng lợi. Kẻ thất bại phải mời kẻ thắng đến quán rượu tốt nhất vùng này để uống rượu". Họ chọn một khu vực khó đào, để thi đua.