Các sự kiện jQuery AJAX
Bạn có thể gọi nhiều phương thức jQuery đa dạng trong suốt vòng đời của tiến trình gọi AJAX. Dựa trên cơ sở các Event/Stage khác nhau, các phương thức sau là có sẵn:

Bạn truy cập vào trang sau để xem tất cả AJAX Event trong jQuery.

STT Phương thức & Miêu tả
1 ajaxComplete( callback )

Đính kèm một hàm để được thực thi bất cứ khi nào một AJAX Request hoàn thành

2 ajaxStart( callback )

Đính kèm một hàm để được thực thi bất cứ khi nào một AJAX Request bắt đầu và không có hoạt động nào sẵn sàng

3 ajaxError( callback )

Đính kèm một hàm để được thực thi bất cứ khi nào một AJAX Request thất bại

4 ajaxSend( callback )

Đính kèm một hàm để được thực thi trước khi một AJAX Request được gửi

5 ajaxStop( callback )

Đính kèm một hàm để được thực thi bất cứ khi nào tất cả AJAX Request đã kết thúc

6 ajaxSuccess( callback )

Đính kèm một hàm để được thực thi bất cứ khi nào một AJAX Request kết thúc thành công

Bài 14
Chia sẻ Bài 14: d, đ
Câu chuyện Đào giếng
Chia sẻ Tại một khu làng nhỏ, có hai người cùng làm nghề đào giếng. Để công việc thêm thú vị, cả hai người thi đua với nhau: "Chúng ta cá cược đi, ai đào ra nước trước người đó chính là kẻ thắng lợi. Kẻ thất bại phải mời kẻ thắng đến quán rượu tốt nhất vùng này để uống rượu". Họ chọn một khu vực khó đào, để thi đua.