Convert mảng char sang string trong lập trình .Net
Sử dụng đoạn code như sau: char[] charBuf = new char[1024]; // Example char array
string s = ""; // Example empty string

s = new string(charBuf); // Create new string passing charBuf into the constructor

Bài viết cùng danh mục

Làm thật
Chia sẻ Một người đàn ông đi xe đạp trên đường, trên giá chở hàng có hai bịch lớn. Một bịch bị thủng lỗ nên những đồng tiền xu cứ từ đó rơi xủng xoảng xuống đường. Bỗng một xe cảnh sát phóng xe vượt qua anh ta rồi dừng lại...