Convert string to byte[] và ngược lại với VB .Net và C#
' VB.NET to convert a string to a byte array Public Shared Function StrToByteArray(str As String) As Byte()
' VB.NET to convert a string to a byte array
Public Shared Function StrToByteArray(str As String) As Byte()
   Dim encoding As New System.Text.ASCIIEncoding()
   Return encoding.GetBytes(str)
End Function 'StrToByteArray

// C# to convert a string to a byte array.
public static byte[] StrToByteArray(string str)
{
    System.Text.ASCIIEncoding  encoding=new System.Text.ASCIIEncoding();
    return encoding.GetBytes(str);
}

' VB.NET to convert a byte array to a string:
Dim dBytes As Byte() = ...
Dim str As String
Dim enc As New System.Text.ASCIIEncoding()
str = enc.GetString(dBytes)

// C# to convert a byte array to a string.
byte [] dBytes = ...
string str;
System.Text.ASCIIEncoding enc = new System.Text.ASCIIEncoding();
str = enc.GetString(dBytes);

Bài viết cùng danh mục

Bài 14
Chia sẻ Bài 14: d, đ
Câu chuyện Đào giếng
Chia sẻ Tại một khu làng nhỏ, có hai người cùng làm nghề đào giếng. Để công việc thêm thú vị, cả hai người thi đua với nhau: "Chúng ta cá cược đi, ai đào ra nước trước người đó chính là kẻ thắng lợi. Kẻ thất bại phải mời kẻ thắng đến quán rượu tốt nhất vùng này để uống rượu". Họ chọn một khu vực khó đào, để thi đua.