Đổ dữ liệu từ một bảng trong Database từ một CSDL trên server khác (Remote server) trong MS SQL Server.
Để tạo truy vấn và đổ dữ liệu từ một bảng của Database trên một Server khác (remote server) chúng ta có thể làm theo cách đơn giản như sau.

1. Tạo một Linked Server.

Tham khảo bài viết: Tạo Linked Server trong MS SQL server

2. Sau khi đã có Linked Server, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh Insert dữ liệu từ một bảng khác như trong cùng một Database.

Ví dụ, ở đây chúng ta có Linked Server là HELLO, trên đó có cơ sở dữ liệu là databasename, bảng Topics. Chúng ta có thể insert dữ liệu vào bảng Topics của database lab như sau:

INSERT INTO lab.dbo.Topics
SELECT * FROM
[HELLO].[databasename].[dbo].[Topics] as a
 

Bài viết cùng danh mục

Làm thật
Chia sẻ Một người đàn ông đi xe đạp trên đường, trên giá chở hàng có hai bịch lớn. Một bịch bị thủng lỗ nên những đồng tiền xu cứ từ đó rơi xủng xoảng xuống đường. Bỗng một xe cảnh sát phóng xe vượt qua anh ta rồi dừng lại...