Hàm xóa file trong C#
        public static Boolean DeleteFile(string FileName)...
       /// <summary>
        /// Ham xoa file
        /// </summary>
        /// <param name="FileName"></param>
        /// <returns>Tra ve true neu thanh cong, false neu khong thanh cong</returns>
        public static Boolean DeleteFile(string FileName)
        {
            try
            {
                File.Delete(FileName);
                return true;
            }
            catch
            {
                return false;
            }
        }

Bài viết cùng danh mục

Bài 14
Chia sẻ Bài 14: d, đ
Câu chuyện Đào giếng
Chia sẻ Tại một khu làng nhỏ, có hai người cùng làm nghề đào giếng. Để công việc thêm thú vị, cả hai người thi đua với nhau: "Chúng ta cá cược đi, ai đào ra nước trước người đó chính là kẻ thắng lợi. Kẻ thất bại phải mời kẻ thắng đến quán rượu tốt nhất vùng này để uống rượu". Họ chọn một khu vực khó đào, để thi đua.