Kiểm tra xem instance của một object có tồn tại không trong C# (.Net)
CÁch Kiểm tra xem instance của một object có tồn tại không trong C# (.Net):
Trong lập trình .net nhiều khi bạn gặp lỗi:
"Error: Object reference not set to an instance of an object"

Lỗi này xuất hiện khi sử dụng một object chưa được gán giá trị xác định.
Trong VB.net có thể sử dụng hàm IsNothing(myobject) (trả về giá trị bool) để kiểm tra.

Với C# chỉ cần dùng hàm so sánh:

if (myobject==null)
{
myobject =....
}

Như vậy để xử lý lỗi trên bạn cần kiểm tra xem nó có trống (Nothing, null) hay không và làm một thao tác gì đó thay thế trong trường hợp đó.

Bài viết cùng danh mục

Bài 14
Chia sẻ Bài 14: d, đ
Câu chuyện Đào giếng
Chia sẻ Tại một khu làng nhỏ, có hai người cùng làm nghề đào giếng. Để công việc thêm thú vị, cả hai người thi đua với nhau: "Chúng ta cá cược đi, ai đào ra nước trước người đó chính là kẻ thắng lợi. Kẻ thất bại phải mời kẻ thắng đến quán rượu tốt nhất vùng này để uống rượu". Họ chọn một khu vực khó đào, để thi đua.