Tạo User (Schema) trong Oracle
Để tạo một User/Schema trong Oracle, gán quyền sử dụng dùng lệnh sau (Sau khi login DBA bằng lệnh: sqlplus / as sysdba...
Để tạo một User/Schema trong Oracle, gán quyền sử dụng dùng lệnh sau (Sau khi login DBA bằng lệnh: sqlplus / as sysdba

Ở đây tạo User là mydb, Password là mydbpass.

SQL> create user mydb identified by mydbpass
  2  default tablespace users
  3  temporary tablespace temp
  4  quota unlimited on users;

User created.

SQL> grant connect, resource, dba to ibank;

Grant succeeded.

SQL>

 

Bài viết cùng danh mục

Bài 14
Chia sẻ Bài 14: d, đ
Câu chuyện Đào giếng
Chia sẻ Tại một khu làng nhỏ, có hai người cùng làm nghề đào giếng. Để công việc thêm thú vị, cả hai người thi đua với nhau: "Chúng ta cá cược đi, ai đào ra nước trước người đó chính là kẻ thắng lợi. Kẻ thất bại phải mời kẻ thắng đến quán rượu tốt nhất vùng này để uống rượu". Họ chọn một khu vực khó đào, để thi đua.