Vẽ các đối tượng với chiều dày nét vẽ tùy ý trong AutoCAD
Trong AutoCAD khi vẽ các đối tượng thì thuộc tính Lineweight ở trạng thái Default thì chiều dày các nét vẽ đều giống nhau.

Để vẽ các đối tượng với chiều dày tùy ý ta làm như sau:

Trên Menu chính vào Format -> Layer

Bảng thuộc tính Layer xuất hiện, trên đó ở cột Lineweight bạn đặt chiều dày nét vẽ cho các lớp tương ứng. Nhưng để thuộc tính Lineweight đươckích hoạt để chiều dày nét vẽ hiển thị theo giá trị vừa đặt thì ở phía dưới màn hình của AutoCAD kích chọn nút Show/Hide Lineweight sao cho nút lệnh này chìm xuống, thuộc tính Lineweight được kích hoạt. Nếu không muốn hiển thị thì kích cho nút này nổi lên và ẩn đi thuộc tính này.